Reklamační řád

INFORMACE O ZÁKONNÉ ODPOVĚDNOSTI ZA VADY (REKLAMAČNÍ ŘÁD)

Reklamační řád upravuje způsob a podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároků ze záruky spotřebitelem, v souladu s ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 634/1995 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, v platném znění.

Reklamační list

Podmínky reklamace:

– reklamace musí být uplatněna u prodávajícího, u kterého byla obuv zakoupena, a to bez zbytečného odkladu ihned po zjištění závady. V případě, že kupující bude zakoupené zboží po zjištění vady nadále používat a způsobí tak rozsáhlejší poškození, nebude reklamace uznána. 


- kupující je povinen prokázat, že jeho nárok na vyřízení reklamace je oprávněný, tzn. doložit místo a čas uskutečnění koupě a cenu zakoupeného zboží. Výše uvedené náležitosti doloží kupující prodejním dokladem, záručním listem, popř. jiným věrohodným způsobem. 

- k reklamaci je třeba předkládat pouze obuv vyčištěnou, suchou a zbavenou všech nečistot, neohrožující hygienické podmínky


- záruka se vztahuje na vady, které vznikly v průběhu záruční doby prokazatelnou vadou materiálu, případně chybou výroby (tyto vady se zpravidla projeví již při krátkodobém používání obuvi)

Reklamované zboží přineste nebo zašlete s vyplněným reklamačním listem na adresu naší provozovny:

Barefoot Brno

Pražákova 1008/69

639 00 Brno

Reklamační list

Zboží zaslané k reklamaci na náklady prodávajícího, zboží řádně neočištěné či zboží zaslané bez vyplněného reklamačního listu nebude přijato k reklamačnímu řízení a bude vráceno zpět na náklady kupujícího

Záruční doba

Lhůta pro uplatnění reklamace (záruční doba) je 24 měsíců. Začíná běžet v okamžiku převzetí zboží kupujícím. Právo na reklamaci zanikne, nebylo-li uplatněno v záruční době. Doba od okamžiku uplatnění reklamace do doby, kdy je kupující povinen zboží po skončení opravy převzít, se do záruční doby nezapočítává. Jestliže prodávající zboží vymění za bezvadné, neběží nová záruka, ale platí původní datum nákupu.

Záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží, tj. dobou, po kterou může zboží při správném užívání a údržbě, vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a intenzitě užívání, vydržet. 


Záruka se nevztahuje na:

- vady, které si kupující sám způsobil;


- změnu výrobku v důsledku nedodržení pokynů uvedených v návodu na údržbu a ošetřování

- veškerou změnu výrobku vzniklou důsledkem jeho opotřebení

- mechanicky poškozený výrobek

- boty prané v pračce

- výrobek, u kterého byly v záruce provedeny jakékoliv úpravy a opravy nesouvisející s běžnou údržbou

- pouštění barvy při zvýšeném pocení nebo provlhnutí usňové obuvi

- skvrny vzniklé v důsledku použití nevhodných čisticích prostředků

- na nerovnoměrnou kresbu líce a částečnou rozdílnost povrchu, která je charakteristická pro přírodní useň

- vadu, pro kterou byla sjednána nižší cena, jestliže kupující o této vadě věděl před převzetím věci;

Vyřízení reklamace:

Prodávající je povinen o oprávněnosti reklamace rozhodnout ihned, ve složitějších případech do třech pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení, ve kterém uvede datum a místo uplatnění reklamace, charakteristiku vytknuté vady a způsob a lhůtu vyřízení reklamace.

V případě, že kupující reklamuje vadu odstranitelnou, má právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. V případě, že se u zakoupeného zboží projeví stejná odstranitelná vada i po předchozích nejméně dvou opravách nebo vyskytnou-li se u zakoupeného zboží současně alespoň tři odstranitelné vady, má kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu neodstranitelnou.

Vady, které nelze odstranit a které brání řádnému užívání zakoupeného zboží, jsou vady neodstranitelné. Kupující je v takovém případě oprávněn požadovat výměnu zboží nebo od smlouvy odstoupit. V případě jiné neodstranitelné vady věci, která však nebrání v jejím užívání, vzniká kupujícímu právo na přiměřenou slevu z ceny spotřebního zboží.

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty, má kupující stejná práva jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Prodávající je oprávněn rozhodnout reklamaci sám a není povinen vyhovět žádosti kupujícího o posouzení oprávněnosti reklamace třetí osobou. Prodávající je dále oprávněn rozhodnout sám o způsobu provedení opravy. Kupující nemůže bez souhlasu prodávajícího předat zboží k opravě třetí osobě. V takovém případě ztrácí kupující nárok na bezplatné provedení opravy. Kupující je povinen převzít si zboží k datu uvedenému na potvrzení o vyřízení reklamace. Nevyzvedne-li si kupující zboží do šesti měsíců od vyznačeného data a byl-li v této době kupujícím alespoň jednou vyzván k převzetí zboží, má prodávající právo zboží zlikvidovat.

Model bot Vivobarefoot Ultra nemá oděruvzdornou podrážku s ochranou proti propíchnutí. Nehodí se proto pro každodenní užívání ani nošení v terénu s ostrými kameny (přírodní cesty, hory).

V Brně dne 7. 7. 2016

Reklamační list

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.. Více informací zde.